Pohled na město I kyanotypie I 18 x 13 cm

Slideshow